szkoła stylu

regulamin

STYLE SCHOOL – SZKOŁA STYLU ONLINE

Sprzedawcą i właścicielem Serwisu jest firma AVANTINOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-685) przy ul. Azaliowa 13D/1, KRS: 0001040848, NIP: 6692573429, Regon: 525515628, zwana dalej AVANTINOVA.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
– mailowo; adres poczty elektronicznej: hello@styleschool.pl (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00);
– listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Azaliowa 13D/1, 75-685 Koszalin.

§ 1 DEFINICJE

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://styleschool.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Sprzedawca – właściciel Serwisu: AVANTINOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-685) przy ul. Azaliowa 13D/1, KRS: 0001040848, NIP: 6692573429, Regon: 525515628, e-mail: hello@styleschool.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy

Umowa – umowa sprzedaży dostępu do Materiałów, zwarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Materiał – treść cyfrowa, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny

Ebook – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych.
 4. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Klient powinien mieć możliwość odtwarzania materiałów wideo oraz zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF i XSLX. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 5. Klient obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klient w sieci Internet.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.

§ 3 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu uzyskania statusu Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Zamówienia.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza na stronie styleschool.pl. Klient wypełniając formularz stosuje się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. Klient dokonuje płatności, a po jej zaksięgowaniu przez Sprzedawcę dostaje potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz link do pobrania e-book’a.
 4. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany przez internet na adres e-mail, wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

§ 4 PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  2a. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej przelewy24.pl jest zobowiązany do uiszczenia należności w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie towaru zostanie anulowane.
  2b. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem przelewy24.pl:

  • Płatności za pośrednictwem przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się wybranym systemem, który został wybrany do realizacji płatności, w szczególności daną kartą kredytową może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
  • Sklep styleschool.pl w swoim serwisie udostępnia Klientom formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera sklepu przelewy24.pl.
  • Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu odpowiedniej formy płatności za pośrednictwem przelewy24.pl, jest automatycznie przekierowywany do strony banku.
  • W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System przelewy24.pl płatność może nie zostać zrealizowana.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System przelewy24.pl.

§ 5 FAKTURY VAT

 1. AVANTINOVA wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
 2. Akceptując regulamin, Klient akceptuje sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 6 KORZYSTANIE Z MATERIAŁU

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wszystkie Materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Sprzedawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie Materiałów zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić treści obejmujących zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem hello@styleschool.pl.
 4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga, Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient korzysta z Materiału.
 6. W ramach Umowy Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Materiału. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady zarówno Materiałów, jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady.
 3. Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Użytkownika, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 2. Klient przed zakupem produktu cyfrowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza jego odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO

 1. Wszystkie produkty oferowane przez styleschool.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w styleschool.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez styleschool.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w styleschool.pl innym osobom.
 3. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w styleschool.pl w całości lub we fragmencie,
  • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w styleschool.pl,
  • modyfikowania produktów zakupionych w styleschool.pl.
 4. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w styleschool.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 5. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w styleschool.pl niezgodnie z prawem, styleschool.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
 6. Sklep styleschool.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od styleschool.pl.

§ 10 TREŚĆ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z EBOOK-ÓW I INNYCH PRODUKTÓW CYFROWYCH, ZAKUPIONYCH W Styleschool.pl

 1. Kopia ebook-a zakupiona w styleschool.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić reklamacje na adres: hello@styleschool.pl w przypadku, gdy zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 2. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez styleschool.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
 4. Sklep styleschool.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.
 5. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez styleschool.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 12 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
0

Start typing and press Enter to search